خصوصیات اردو

 


:خصوصیات منحصر به فرد اردو

1-بهترین مکان و زمان برای شناخت نقات ضعف و قوت اعضاست.
2-بهترین برنامه برای آموزش آداب اجتماعی و تعاملات جمعی است.
3-بهترین مکان برای ایجاد و تقویت دوستی ها و صمیمیت ها.
4-بهترین روش برای آموزش آموزه های دینی و پرورش خلقیات اسلامی است.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
نظر بدهید