کارگاه تفسیر نقاشی پیشرفته

    موسسه رویش اندیشه و معرفت برگزار می کند کارگاه تفسیر نقاشی دوره تکمیلی و پیشرفته امکان پرسش و پاسخ جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا پیام بدهید Royeshandisheh@ شماره: 09921555347
ادامه مطلب

کارگاه کودک و رسانه

موسسه رویش اندیشه و معرفت برگزار می کند کارگاه کودک و رسانه با سر فصل های: دنیای پیش روی کودکم، چگونگی ارتباط من با کودکم در دنیای گسترده ارتباطات، قانون های فرزند پروری در رابطه با استفاده از وسایل جمعی و ... جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا پیام بدهید Royeshandisheh@ شماره: 09921555347
ادامه مطلب