آسیب شناسی تربیتی 3-2

    آسیب_شناسی_تربیتی  درمان آسیب های رفتاری، هم چون شکل گیری آنها تدریجی بوده و به زمان نیاز دارد و نمی توان رفتاری را به یکباره و ناگهانی تغییر داد. رفتار هایی چون مسئولیت گریزی، تنبلی و... از مشکلاتی است که در مان آن ها گاهی ماه ها به طول می انجامد. آسیب های رفتاری نوجوان به نسبت سن و رشد فرد و حتی جنسیت او می تواند متفاوت باشد  …
ادامه مطلب