خصوصیات اردو

  :خصوصیات منحصر به فرد اردو 1-بهترین مکان و زمان برای شناخت نقات ضعف و قوت اعضاست. 2-بهترین برنامه برای آموزش آداب اجتماعی و تعاملات جمعی است. 3-بهترین مکان برای ایجاد و تقویت دوستی ها و صمیمیت ها. 4-بهترین روش برای آموزش آموزه های دینی و پرورش خلقیات اسلامی است.
ادامه مطلب