معرفی خیریه رویش فرهنگ

معرفی خیریه رویش فرهنگ پیوندها، ارتباطات بین مردم و همبستگی عمومی، به‌عنوان یک منبع حیاتی و ثروت ملی است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، باعث نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر و همگرائی اجتماعی می‌گردد. امروزه شبکه‌ها، نقش ارزنده‌ای را در عرضه و به اشتراک‌گذاشتن دستاوردها، ایده‌ها و تجارب موفق به عنوان تولید کننده سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند که عمدتاً‌ مبتنی‌ بر عوامل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ است. در این میان …
ادامه مطلب