آسیب_شناسی_تربیتی :1

 

آسیب_شناسی_تربیتی :1

آسیب ها تولید مثل می کنند:

آسیب ها گاهی از یک اختلال شاید ساده آغاز شده و به آسیب های دیگر منجر می شوند و به افراد یا محیط های دیگر سرایت می کنند.

به عنوان مثال بی توجهی یا پرخاشگری سرگروه به متربی او را منزوی و سرخورده کرده و این روحیه او را در خانواده و مدرسه و در بین دوستان دچار مشکل می کند.
پس باید به سرعت به دنبال حل مشکل برآمد.

 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
نظر بدهید